Home

All Saints CongregationAll Saints Uniting Church is a welcoming community of people of all ages, who are called to be faithfull through worship, prayer and fellowship and who provide a support service for those in need.

Regular group meetings are held for Adult Fellowship, Senior Day Care, Craft Group, the Friendship Club and Focus Group.

Sunday morning worship is held at 9.30am every Sunday which includes a Sunday School.

To contact us:

Church Office: 364a Marion Road, NORTH PLYMPTON.

Office hours: 9.00am – 11.00am Thursdays or other specified times.

Phone/fax: 8293 2522

e-mail:  PlymUCA@esc.net.au

Phillipino

Simbahan ng Lahat ng Nagkakaisang Santo

Simbahan ng Lahat ng Santo ay nag-aanyayang samahan ng mga tao anumang edad at lahi sino man tinawagan na maging tapat tungo sa pagkakaisa, panalangin at pagbibigay ng suportang.

Serbisyo sa mga nangangailangan Linggo ng umaga pag-ayuno ay sa ganap na 9.30 umaga tuwing Linggo kung saan Kasama ang Linggo paaralan.

Tawagan Kami   Opisina ng  Simbahan

Oras   9.00 umaga Huwebes

                  O sa ibang itinakdang oras